Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.katarzynasoja.pl

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego I GWARANCJA
IX. Prawo odstąpienia od umowy
X. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.katarzynasoja.pl prowadzony jest przez Katarzynę Soję wykonującą działalność gospodarczą pod firmą KATARZYNA SOJA STYLIZACJA I WIZERUNEK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Kielce, ul. Wojska Polskiego, nr 49, lok. 27, 25-375, NIP: 6572904993, REGON: 367222644, email: kontakt@katarzynasoja.pl.
 2. Sklep Internetowy www.katarzynasoja.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.katarzynasoja.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.katarzynasoja.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 7. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.katarzynasoja.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.katarzynasoja.pl użyte są w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.katarzynasoja.pl umożliwiający utworzenie Konta.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.katarzynasoja.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
  4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  6. PRZEDSIĘBIORCA ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze SKLEPU INTERNETOWEGO.
  6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  8. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://www.katarzynasoja.pl/
  9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Katarzyna Soja wykonująca działalność gospodarczą pod firmą KATARZYNA SOJA STYLIZACJA I WIZERUNEK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Kielce, ul. Wojska Polskiego, nr 49, lok. 27, 25-375, NIP: 6572904993, REGON: 367222644, email: kontakt@katarzynasoja.pl.
  10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą.
  11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  15. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH – Umowa zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego dotycząca produktów cyfrowych.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a) zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
  b) prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a) Komputer z dostępem do Internetu.
  b) Dostęp do poczty elektronicznej.
  c) Przeglądarka internetowa.
  d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY i UMÓW O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena zawiera koszty dostawy Produktu.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego produktu.
 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 7. Zamówienia można składać:
  a) poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy https://www.katarzynasoja.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
  b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  – oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
  – potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  – oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
  – niniejszy Regulamin
  – oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
  – pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 10. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłek. Klient otrzyma fakturę VAT jeżeli Formularz Zamówienia zawiera numer NIP.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  c) Płatność elektroniczną natychmiastową poprzez system udostępniany przez Grupę DialCom24 zgodnie z regulaminem usług zamieszonym na https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
  d) Płatność elektroniczną BLIK poprzez system udostępniany przez Grupę DialCom24 zgodnie z regulaminem usług zamieszonym na https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
  e) Płatność elektroniczną przy użyciu kart płatniczych poprzez system udostępniany przez Grupę DialCom24 zgodnie z regulaminem usług zamieszonym na https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient dokonał wyboru sposobu płatności przewidzianego w ust. 1 lit. b.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub usługi kurierskiej.
 3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  a) Czas kompletowania Produktu, wynosi 1 Dzień Roboczy lub do 21 Dni Roboczych jeżeli taka informacja znajduje siew opisie produktu w SKLEPIE.
  b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 2 Dni Roboczych.
 4. Produkty elektroniczne dostępne są do pobrania są natychmiast po opłaceniu zakupu poprzez KONTO założone w SKLEPIE.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I GWARANCJA

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@katarzynasoja.pl.
  c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: Kielce, ul. Wojska Polskiego, nr 49, lok. 27, 25-375,
  d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@katarzynasoja.pl
  b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
  c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę.
 3. Klientom niebędącym przedsiębiorcami przysługuje prawo do skorzystania z platformy do rozstrzygania sporów ODR, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Zwracany Produkty należy dostarczyć na adres: Kielce, ul. Wojska Polskiego, nr 49, lok. 27, 25-375,
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszty opakowania ponosi Klient.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami w pierwszej kolejności będą rozstrzygane na drodze polubownej. W razie niedojścia do skutku takowego zakończenia sprawy właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd powszechny właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Shopping Cart
Scroll to Top