Regulamin rozdania

  1. REGULAMIN KONKURSU

“Rozdanie Mistrz Koloru ”

§ 1 ZASADY OGÓLNE

Organizatorem Konkursu „Rozdanie Mistrz Koloru” jest firma Katarzyna Soja Stylizacja i Wizerunek, NIP 6572904993. Zameldowana w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego 49 m 27.
Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu „Rozdanie stylizacji” (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
„Uczestnik” – osoba, która wzięła udział w konkursie.
„Konkurs” – konkurs „Rozdanie Mistrz Koloru”, którego dotyczy niniejszy Regulamin.
„Komisja” – Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

3 REGULAMIN

Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na profilu katarzynasoja.pl w serwisie Instagram.

§ 4 CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się dnia 19.07.2021 r. o godz. 08:00 i kończy 22.07.2021 r. o godz. 23:59.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski za pośrednictwem profilu Facebook Organizatora.
W konkursie wygrywają trzy osoby, w tym jedna nagrodę główną – dostęp do kursu online Mistrz Koloru. Nazwisko Zwycięzcy Konkursu zostanie podany w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu.

§ 5 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Prawdziwe dane osobowe podane w formularzu konkursowym są warunkiem otrzymania Nagrody.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów Organizatora i inne osoby uprawione do reprezentacji Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
Udział w Konkursie i

§ 7 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

Organizator przeprowadza Konkurs na profilu Instagram, dostępnym na profilu @katarzynasoja.pl.
Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien kolejno:
➡️Udostępnić w swojej relacji na instagramie post konkursowy pod tym linkiem: https://www.instagram.com/p/CRf8yngsnxU/?utm_medium=copy_link
➡️Napisać w komentarzu pod powyższym postem, dlaczego warto posiadać umiejętności i wiedzę z zakresu analizy kolorystycznej.
➡️W tym samym komentarzu oznaczyć co najmniej trzy osoby, które mogą być zainteresowane udziałem w konkursie.
➡️Zaobserwować profil @katarzynasoja.pl (jeśli do tej pory się tego nie zrobiło).

§ 8 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

Zwycięzcy zostaną wytypowani przez komisję, w skład której wejdzie jedna osoba.
W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu w ciągu 30 dni od przyznania Nagrody traci on prawo do nagrody. W takim przypadku Zwycięzca Konkursu zostanie ponownie wyłoniony przez Organizatora zgodnie z dotychczasową procedurą wyłonienia zwycięskich Prac Konkursowych opisaną w ust. 1 powyżej. Po tym czasie jeżeli Zwycięzca Konkursu nie odbierze przyznanej mu Nagrody, a nieodebrana przesyłka zawierająca Nagrodę powróci do Organizatora, prawo do Nagrody wygasa, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy Konkursu równowartości Nagrody w gotówce ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.

§ 9 NAGRODY

Organizator przewidział jedną nagrodę w postaci dostępu do kursu online Mistrz Koloru, oraz dwie nagrody w postaci bezpłatnych dwóch ebooków ze strony katarzynasoja.pl. Dodatkowo każdy z uczestników konkursu otrzymuje zniżkę aż -20% na kurs Mistrz Koloru. Zniżka jest do wykorzystania po uprzednim kontakcie z administratorem, przekazania w postaci kuponu rabatowego. Kupon jest ważny do 26.07.2020 włącznie.
Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę. Wartość Nagród do przekazania jest wartością brutto tj. po odprowadzeniu przez Organizatora podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w obowiązującej w chwili przeprowadzenia konkursu stawce.
Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon kontaktowy, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Uczestnik Konkursu poprzez wyrażenie akceptacji Regulaminu poprzez swoje zgłoszenie pod postem konkursowym na profilu Organizatora zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o miejscowości, w której mieszka, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do jego pracy konkursowej w celu informowania na profilu Organizatora w serwisie Facebook o jego udziale w Konkursie.
Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej na Instagram, w komentarzu, mailowo lub telefonicznie, przy wykorzystaniu danych podanych podczas wysyłania zgłoszenia konkursowego, o sposobie, terminie i miejscu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż po spełnieniu warunków z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

Nagroda zostanie przekazana w postaci kuponu, dzięki któremu uczestnik zyska bezpłatny dostęp do kursu Mistrz Koloru. To samo dotyczy dalszych miejsc i dostępu do e-booka.

§ 10 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności zaś Uczestników, którzy:
Nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie.
Wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.
Umieszczają treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć lub naruszające prawa osób trzecich, stosują wulgaryzmy, używają treści obrażających przekonania religijne, mniejszości narodowe lub ze względu na płeć.
W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator konkursu tj. firma Katarzyna Soja Stylizacja i Wizerunek (dalej: „Organizator”), które będzie zbierać na zasadzie dobrowolności oraz przetwarzać dane osobowe na zasadach oraz w celach zgodnych z udzielonymi przez Uczestnika zgodami w postaci wyrażenia akceptacji Regulaminu Konkursu, o czym mowa w paragrafie 13, ust. 4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu, wglądu do treści ich danych oraz ich poprawiania i usuwania, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.
Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Zwycięskie Prace Konkursowe oraz imię i nazwisko ich autora zostaną opublikowane na profilu Facebook Organizatora.

§ 12 REKLAMACJE

Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, na adres: Katarzyna Soja Stylizacja i Wizerunek, Wojska Polskiego 49 m 27, 25-375 Kielce
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.
Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni za pośrednictwem w wiadomości prywatnej na profilu Instagram Uczestnika składającego reklamację, o sposobie jej rozwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania po uprzednim poinformowaniu uczestników Konkursu.
Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z organizatorem pod adresem e-mail kontakt@katarzynasoja.pl
Uczestnik wyraża wolę udziału w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zgłoszenie swojej odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora.
Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Administratorowi, a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia Zwycięzcom ewentualnej Nagrody.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.